Friday, April 19, 2013

ဘန္းစကား ( ၄ )

ေလဒူးလႊတ္သည္အသံၿမည္ရုံမွ် ၾကိမ္းဝါးသည္ ၊ ၾကြားဝင္႔၍ ေၿပာသည္

ၿမန္မာလက္ေဝွ႔ပြဲမ်ားတြင္ လက္ေဝွ႔ထိုးမည္႔သူမ်ားသည္ ထ၍ လက္ပန္းေပါက္ၿခင္း ၊
လက္ရုံးဆန္႔တန္းကာ အားဟန္ၿပၿခင္း ၊ ေလၿပင္ကို ဒူးတိုက္ဟန္ၿပဳၿခင္း စသည္ၿဖင္႔ " ဗိုလ္ရွိ
လွ်င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္မည္ ၊ ထြက္ခဲ႔ေလာ႔ " စသည္ ၾကံဳးဝါးအေရးဆိုဘိသကဲ႔သို႔
လက္ေဝွ႔ေရး ထြက္ၿပၾကေလသည္ ။ ထိုသို႔ၿပဳလုပ္ ၾကံဳးဝါးၾကေသာ္လည္း တကယ္ပြဲဆိုင္မွ
ဆိုင္ၾကေပသည္ ။ ထို႔ေၾကာင္႔ ေလၿပင္ကို ဒူးတိုက္ၿပသည္႔ ေလဒူးလႊတ္ၿခင္းမ်ဳိးကို
တင္စား၍ ဟန္ၿပမွ်သာ ၾကဳံးဝါးၿခိမ္းေၿခာက္ၿခင္းမ်ဳိး
ကို ေလဒူးလႊတ္သည္ဟု
သုံႏႈန္းၾကသည္ ။

ေလးခင္းၿပသည္ကၠုေၿႏၵမဲ႔လႈပ္ရွားသည္ ၊ ဟန္ေရးၿပသည္
ၿမန္မာဇတ္သဘင္တို႔တြင္ စိတ္ၾကြဖြယ္ လက္ေဝွ႔ေရး ၊ ၿမွားေရး ၊ ဓားေရးၿပေသာ အခန္းမ်ားတြင္ တီးသည္႔ ဆိုင္းတီးလုံးကို ေလးခင္းဆိုင္းဟု ေခၚသည္ ။ ( ေလးတင္ခန္း
မ်ားႏိႈက္  ေလးကိုခင္းရာတြင္ တီးၿမဲၿဖစ္၍ ေလးခင္းဆိုင္းေခၚသည္ ။ ) ထိုသို႔ ဆိုင္းတီးရာ
တြင္ ဟန္ေရးၿပပုံကို ေလးခင္းၿပသည္ဟု ေခၚသည္ ။ ေလးႏွင္႔မစပ္ဆိုင္ဘဲ ဓားေရး ၊ လွံေရးအားၿဖင္႔ ေပါင္ေၿမွာက္ကာ လက္ေၿမွာက္ကာ ခုန္ေပါက္၍ ဟန္ေရးၿပသည္ကို
ေလးခင္းၿပသည္ဟုပင္ဆိုၾကရာ အၿမင္မေတာ္ေအာင္ ကၠုေၿႏၵမဲ႔အမူအရာ လႈပ္ရွားၿခင္းမ်ားကို ရႈတ္ခ်ေသာအားၿဖင္႔ ေလးခင္းၿပသည္ဟုပင္ ဆိုၾကသည္ ။
လက္ဖက္ထုတ္တတ္သည္သူ႔အထိုက္အေလ်ာက္ နည္းလမ္းရွိသမွ် ၿဖစ္လာသည္
လူမတတ္ေသာ္လည္း လက္ဖက္ထုပ္တတ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္ ။ အလႈမဂၤလာ ၊ မဂၤလာေဆာင္ စသည္တို႔ကို ၿပဳလုပ္မည္ရွိေသာအခါ ေတာရြာမ်ားတြင္ ဖိတ္စာအစား
လက္ဖက္ထုပ္မ်ားထုပ္၍ တစ္အိမ္တစ္ထုပ္က် ကမ္းလွမ္းကာ အလႈ မဂၤလာေဆာင္
အတြက္ ဖိတ္ၾကားေလ႔ရွိသည္ ။ လက္ဖက္ထုပ္ရသူတို႔သည္္ တတ္နိဳင္ေသာ လူရြယ္ပိုင္းက အလႈရက္မတိုင္မီကပင္ လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ကိစၥမ်ားကို ၾကိဳတင္လုပ္ကိုင္
ကူညီေပးေလ႔ရွိသည္ ။ လက္ဖက္ထုပ္ကမ္းၿခင္းသည္ အကူအညီေတာင္းဆို ဖိတ္ေခၚသည္႔သေဘာလည္းၿဖစ္သည္ ။ ( အခ်ဳိ႔မဂၤလာေဆာင္မ်ားတြင္ လက္ဖက္ထုပ္
အစား စကၠဴပန္းကမ္း၍ ဖိတ္လာေလ႔ရွိၾကသည္ ။ ) ဤသို႔ရည္ၿပီး လူကိုယ္တိုင္က ႏႈတ္ခြန္း
ေခ်ငံစြာ အေၿပာအဆိုမတတ္၍ အကူအညီမေတာင္းတတ္ေသာ္လည္း လက္ဖက္ထုပ္
ကမ္းတတ္လိုက္ပါမူ မိမိလိုရာကို ေပါက္ေရာက္ၾကားသိေစၿပီးၿဖစ္သၿဖင္႔ လက္ဖက္ထုပ္က
ပင္ ေၿပာတတ္ဆိုတတ္ စီမံႏိႈးေဆာ္တတ္ဘိသကဲ႔သို႔ တင္စားကာ ေၿပာဆိုၿခင္းၿဖစ္သည္ ။
ထိုစကားကို တစ္ဆင္႔အားၿဖင္႔ ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္က မစြမ္းေစကာမူ ထိုသူ၏
အရွိန္အဝါ ၊ တပည္႔တပန္း ၊ အေပါင္းအသင္းဂုဏ္မ်က္ႏွာ ၊ ေဆြမ်ဳိးမိဘ စေသာ ပတ္ဝန္း
က်င္၏ အစြမ္းၿဖင္႔ ၿပီးစီး ေအာင္ၿမင္ေစနိဳင္သည္ကိုလည္းေကာင္း ၊ ကိုယ္တိုင ္မေဆာင္
ရြက္တတ္ေသာ္လည္း တစ္နည္းနည္းအားၿဖင္႔  ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေစနိုင္ၿခင္းကို၄င္း ၊
တင္စား၍ ဆိုၾက၏ ။

လက္ဖ်ားဆြဲသည္အေလာင္းအစားၿပဳသည္
ေလွပြဲ ၊ ႏြားပဲ ၊ ၾကက္ဝိုင္း ၊ ဖဲဝိုင္း  စသည္တို႔တြင္ ေလာင္းကစားမႈၿပဳရာႏိႈက္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ေသာ ေလာင္းေၾကးကို လက္ေခ်ာင္းၿဖင္႔ အမွတ္အသားၿပဳလွ်က္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္
ခ်င္းသာ သိေစရန္ လက္ကိုဖုံးကြယ္၍ တစ္ဖက္ေလာင္းမည္႔သူကို လက္ေခ်ာင္းစမ္းဆြဲ
ၿပေစၿခင္းၿဖင္႔ ေလာင္းေၾကးကို သတ္မွတ္ၾကေလသည္ ။ ထိုသို႔ မၿပဳလုပ္ေသာ္လည္း
တစ္ဦးႏွင္႔တစ္ဦး ေၾကးထား၍  အေလာင္းအစား ၊ အသိမ္းအေလွ်ာ္ ကတိထားၾက
ၿခင္းကို လက္ဖ်ားဆြဲသည္ဟု ဆိုၾကသည္ ။

လက္သုတ္ဖက္လိုက္သည္သိမ္ဖ်င္းေဟာင္းႏြမ္းသည္
လက္သုတ္ေသာ အဝတ္ဖတ္တို႔သည္ လူတကာအသုံးၿပဳ၍ ေဟာင္းႏြမ္းညစ္ေပလ်က္
အသုံးမဝင္ေသာအၿဖစ္သို႔ ေရာက္ရသည္ကို တင္စား၍ အဝတ္အစား ေဟာင္းႏြမ္းၿခင္း
ႏိႈက္လည္းေကာင္း ၊ ေဟာေၿပာရႊတ္ဖတ္ေသာ ကဗ်ာလကၤာစာပုိဒ္ စသည္တို႔မွာ
လူတကာသုံးလြန္း၍ ေဟာင္းေဆြးေခတ္လြန္ေနသည္ႏိႈက္လည္းေကာင္း ေၿပာဆို
သုံးႏႈန္းသည္ ။

ဝီေခၚသည္
အလြန္လည္ပတ္သည္
( မၿပတ္လွည္႔လည္ သြားလာတတ္ၿခင္းႏွင္႔ ပါးနပ္လည္ပတ္ၿခင္းအနက္ ႏွစ္မ်ဳိးလုံးရသည္ )
က်င္ ( ဂ်င္ ) ကို လွည္႔ေပါက္ကစားရာ၌္ က်င္လည္ေသာအခါ တဝီဝီၿမည္သံၿဖစ္သည္ကို ဝီေခၚသည္ ဆိုေလသည္ ။ ၄င္းကိုစြဲ၍ အလြန္လည္ပတ္သည္႔သေဘာကို တင္စားလ်က္
ဝီေခၚသည္ဟုဆိုၾကသည္..။

သုံးစားပါၾကသည္ကံခ်ဳိ႔တဲ႔သည္ ၊ နဳိင္ခ်င္လ်က္နဲ႔ ရံႈးရသည္ ၊ နိဳင္လုနီးေပါက္ေရာက္ခဲ႔သည္
ပုဆစ္ေဆာ႔ရာတြင္ ေနာက္ဆုံးအလွည္႔၌ ေၾကြပြင္႔သုံးပြင္႔က်လွ်င္ အနိဳင္ရေတာ႔မည္
ၿဖစ္လ်က္ႏွင္႔ တစ္ပြင္႔လို၍ ႏွစ္ပြင္႔သာက်သၿဖင္႔ တစ္ဖက္သူအား အနဳိင္ရေလာက္ေအာင္
အလွည္႔တစ္လွည္႔ေပးလိုက္ရၿပန္ေလသည္ ။ ထို႔ၿပင္ ေနာက္အလွည္႔၌ တစ္ပြင္႔က်နိဳင္စရာ
အခြင္႔မွာ ေပၚခဲေသာအခြင္႔ၿဖစ္ရာ အနိဳင္ရလုနီးပါလ်က္ အၿခားသူအား တစ္လွည္႔ၿပီးတစ္လွည္႔ေပး၍ ေစာင္႔ဆိုင္းေနရကာ အရႈ႔ံးကိူပင္ ရနဳိင္ေလေသးသည္ ။ သုံးပြင္႔သာက်ပါမွ တစ္ပါတည္း အနိဳင္ရမည္ ၿဖစ္ေလသည္ ။ ထို႔ေၾကာင္႔ အနိဳင္ရလုဆဲဆဲမွ အေၾကာင္းဖန္လာ၍ အနိဳင္ႏွင္႔အလွမ္းေဝး ရသည္ကို အေၾကာင္းၿပဳ၍ သုံးစားမွာပါ ( ေၾကြႏွစ္ပြင္႔ ) က်သည္ဟု ဆိုၾကသည္ ။ ထိုပုဆစ္စကားကို ပမာၿပဳလ်က္နဂိုက ည႔ံသူမဟုတ္ဘဲ အေၾကာင္းမေတာ္၍ ခ်ဳိ႔တဲ႔ေနၿခင္းကို တင္စား၍ဆိုသည္ ။
အခ်ဳိ႔က " ရစရာမရွိေအာင္ ပ်က္စီးေနၿပီ " ဟူေသာအဓိပၸာယ္ၿဖင္႔ မွားယြင္းသုံးတတ္ၾကသည္ ။

ဟိတ္ထုတ္သည္ၾကြားဝင္႔သည္ ၊ ဂုဏ္ေဖာ္သည္
စာေပစီကုံးရာတြင္ ပမာဏ ၊ ပဋိညာဥ္ ၊ နိဒါန္း ၊ ဟိတ္ ၊ ဥပမာ ၊ သက္ ၊ နိဂုံး စသည္တို႔
ပါဝင္ေလ႔ရွိရာ ေရးသားလိုရင္း ပဓာန အေၾကာင္းအခ်က္ ဟိတ္အပိုင္း ( ေဟတြ ) ကို
ဖြင္႔ထုတ္ေရးသားသည္ကို ဟိတ္ထုတ္သည္ဟုဆိုရာ ထိုစကားကိုစြဲ၍ မိမိအစြမ္းအစ ၊
ဂုဏ္ပကာသနကို ဖြင္႔ထုတ္ၾကြားဝင္႔ၿခင္းကို ဟိတ္ထုတ္သည္ဟု တင္စားဆိုသည္ ။
အပြင္႔ကားသည္ကားခ်ဲ႕ ေၿပာဆိုသည္ ၊ အက်ယ္ခ်ဲ႕၍ ၿပဳလုပ္သည္
ပန္းပြင္႔၏ ဖလပ္မ်ား စြင္႔ကားထြက္သည္ကို တင္စားေသာအားၿဖင္႔ ကားခ်ဲ႕မြမ္းမံ၍
အက်ယ္တဝင္႔ ၿပဳလုပ္ၿခင္းတို႔ကို တင္စား၍ ဆိုသည္ ။
အရိုးတြန္သည္ေဟာင္းၿမင္းေသာ ဒုစရိုက္မႈဒဏ္ကို ၿပန္ခံရသည္
လုပ္ၾကံ သတ္ၿဖတ္မႈမ်ားတြင္ သတ္ၿဖတ္ၿခင္းခံရသူမွား ၿမွဳပ္ႏွံ ၿပီးစီးသြား၍ ထိုသူတို႔အား
လုပ္ၾကံ သတ္ၿဖတ္ခဲ႔သူ ၊ လက္သည္မ်ား ရုတ္တရက္ ေပၚေပါက္အၿပစ္က်ခံရၿခင္း
မရွိၾကေသာ္လည္း ရာဇဝတ္ၿပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ မိမိ၏အၿပစ္ကို ၾကာရွည္လုံလဲေအာင္ မဖုံးဝွက္နိဳင္ဘဲ တစ္စတစ္စ အၿပစ္သဲလြန္စ ေပၚေပါက္သြားကာ
အၿပစ္ခံယူၾကရေလသည္ ။ ဤကဲ႔သို႔ ေနာက္ပိုင္း ေပၚေပါက္ဖမ္းဆီးရၿခင္းသည္
ေသဆုံးသူတို႔၏ ဝိညာဥ္က ေနာက္ပိုင္း ေပၚေပါက္ဖမ္းဆီးရၿခင္းသည္ ေသဆုံးသူတို႔၏
ဝိညာဥ္က တရားခံကို အမႈေပၚေအာင္ ေဖာ္ၿပေစၿခင္း ၊ ေဆြမ်ဳိးတို႔အား အိပ္မက္ေပးၿခင္း ၊
စသည္ၿဖင္႔ လု႔ံလၿပဳေပးသၿဖင္႔ ေပၚေပါက္ရၿခင္းၿဖစ္သည္ဟု အခ်ဳိ႔က အယူသီးၾကေလ
သည္ ။
ထိုသို႔အားၿဖင္႔ ေသသူ၏ ဝိညာဥ္က ေဆာင္ရြက္ၿခင္းကို အသက္မရွိေသာ ၾကြင္းက်န္သည္႔
အရိုးကတြန္သည္ဟု တင္စား၍ ဆိုၾကေလသည္ ။ ထိုမွတစ္ဆင္႔ အၿခားအၿပစ္ က်ဴးလြန္သူတို႔သည္ ဖုံးဝွက္တမ္းေရွာင္ရာ ေနာင္စ္ေန႔တြင္ အမႈေပၚေပါက္လာသည္႔အခါ
အရိုးတြန္သည္ဟု ဆိုၾကေလသည္ ။ ထိုမွတစ္ဖန္ မေကာင္းမႈၿပဳသူသည္ ဘယ္သူမၿပဳ
မိမိမႈဟူသကဲ႔သို႔ အၿခားသူ၏ လု႔ံလေၾကာင္႔မဟုတ္ဘဲ မိမိပေယာဂေၾကာင္႔ မိမိမေကာင္းမႈ
၏ အက်ဳိးအၿပစ္ကို ခံယူရရွိသည္ကိုလည္း အရိုးတြန္သည္ဟုပင္ တင္စားေခၚၾကသည္ ။
အိမ္ေၿခ ကရို႕က်ဳိးသည္အိမ္တကာသို႔ လည္ပတ္သည္
ပုတီးေစ႔ သို႔မဟုတ္ တုတ္တံ စသည္႔ အကူအညီၿဖင္႔ ေရတြက္မွတ္သားၿခင္းကို ကရို႔က်ဳိး
သည္ဟု ဆိုသည္ ။ ထို႔ေၾကာင္႔ အိမ္တကာသို႔ ဝင္ထြက္လည္ပတ္ၿခင္းကို အိမ္ေၿခအေရအတြက္ကို လိုက္လံခ်ဳိးတြက္ ေရမွတ္ဘိသကဲ႔သို႔ တင္စား၍ အိမ္ေၿခကရို႕က်ဳိးသည္ဟု ဆို ၾကေလသည္ ။

No comments:

Post a Comment