Friday, April 19, 2013

ရာဇ၀င္တို႔၏ သင္ခန္းစာ ( ၁ ) ( ေလာဘ၏ သားေကာင္မ်ား )

ရာဇ၀င္ဆိုသည္ကို ပညာရွင္အမ်ားက အမ်ိဳးမ်ိဳးအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခဲ့ၾကသည္။ တကယ္ေတာ့
ရာဇ၀င္ဆိုသည္မွာ ေခတ္အဆက္ဆက္က မင္းတို႔ကိုအေျချပဳ၍ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအ
ရာမွတ္တမ္းမ်ားဟုပင္ လြယ္လြယ္ကူကူသေဘာေပါက္မိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရာဇ၀င္တြင္ ေၾကး၊
ေက်ာက္၊ ေရႊ၊သတၱဳ၊ အုတ္၊ေပပရပိုက္တို႔႔၌ အကၡရာတင္၍ မွတ္တမ္းမွတ္ရာသက္ေသအေထာက္
အထားျဖင့္ျပဆိုႏိုင္ေသာ ရာဇ၀င္ကို " သ၀တၱဳက ရာဇ၀င္ " ဟုေခၚတြင္ျပီး သက္ေသျဖင့္ျပဆိုမွဳ
မျပဳႏိုင္ေသာရာဇ၀င္ကို " အ၀တၱဳက ရာဇ၀င္ " ဟု ေခၚဆိုခဲ့ၾကေပသည္ ။ ထို႔အျပင္ မင္းစဥ္မင္း
ဆက္မျပတ္ အစဥ္အတိုင္း ေရတြက္ျပဆိုႏိုင္ေသာရာဇ၀င္ကို " ဗဒၶရာဇ၀င္ " ၊ မင္းစဥ္မင္းဆက္
ျပတ္၍ မင္းမဲ့ျဖစ္ေသာ အခ်ိန္ကာလ၏ရာဇ၀င္ကို " ခ႑ရာဇ၀င္ " ၊ မင္းစဥ္မင္းဆက္အားလံုး မ
ဟုတ္ပဲ ျပလို ဆိုလိုေသာမင္းတစ္ပါးပါး၏ အေၾကာင္းအရာ ရာဇ၀င္ကို " ဒီပကရာဇ၀င္ " ဟုေခၚ
တြင္ေၾကာင္း ကိုလည္း မွတ္သားႏိုင္ၾကေပသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ရာဇ၀င္ဆိုသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ဘိုးဘြားဘီဘင္ အေဘး တို႔မတိုင္မီ
ေရွးေရွးကာလ အတီေတကစ၍ ေခတ္အဆက္ဆက္ ၏ အတိတ္၊ အရိပ္၊ ေၾကးမံုျပင္တို႔ပင္ ျဖစ္
ၾက ေပသည္။ သူတို႔၏ ေနထိုင္စားေသာက္ပံု၊ ကိုယ့္ထီးကိုယ့္နန္း ကိုယ့္ၾကငွန္းႏွင့္ ေနထိုင္ခဲ့ၾက
ပံု၊ ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမွဳဓေလ့ထံုးစံ ဓမၼသတ္တို႔ျဖင့္ က်င့္ၾကံဆံုးျဖတ္ စီရင္ခဲ့ၾကပံုတို႔ကို ရာဇ၀င္မ်ား
က ေဖၚျပၾက၏ ။ သူတို႔၏ စိတ္ေနစိတ္ထား၊ စိတ္ဓါတ္မ်ား၊ အယူအဆႏွင့္ ေတြးေခၚပံုမ်ား၊ အျပဳ
အမူအေနအထိုင္မ်ား၊ ဇြဲလံု႔လႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မွဳမ်ား၊ ဘာသာတရားႏွင့္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္
မွဳ မ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာျပၾက၏ ။ ရာဇ၀င္မ်ားက ဇာတိေသြး ဇာတိမာန္ႏွင့္ မ်ိဳးခ်စ္ စိတ္
တို႔ကို ေဖၚထုတ္ေပး၏၊ ထို႔အတူ သံေ၀ဂရစရာ သင္ခန္းစာယူစရာမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ၾကဥ္းေပး
ၾကေလ၏။

ရာဇ၀င္ကိုတူးဆြသူအမ်ားစုသည္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ ဇာတိေသြးဇာတိမာန္တို႔ကိုသာ ဆြဲ
ယူေဖၚထုတ္ တင္ျပခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႔ေနရပါသည္။ ေနာင္လာေနာင္သားတို႔ အဖို႔္ သံေ၀ဂရစရာ ၊
သင္ခန္းစာ ယူစရာမ်ားကိုလည္း ေဖၚထုတ္ၾကဖို႔လိုမည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ
ျပည္သူ ျပည္သားတို႔အတြက္ သင္ခန္းစာ သံေ၀ဂ ရယူႏိုင္ၾကေစရန္ လက္လွမ္းမွီသေရြ ႔ ရာဇ၀င္
မ်ားထဲမွ တႏိုင္တပိုင္ တူးဆြေဖၚထုတ္ တင္ျပလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သကၠတိုင္း ကပိလ၀တ္ျပည္ၾကီးကို အစိုးရေတာ္မူေသာ သုေဒၶါဓနမင္းႀကီးႏွင့္ မဂဓတိုင္း
ရာဇျဂိဳလ္ျပည္ၾကီးကို အစိုးရေတာ္မူေသာ ဘာဂီနိယမင္းၾကီးသည္ မဟာမိတ္ အေဆြခင္ပြန္းျဖစ္
ၾက၏။ ႏွစ္ဘက္ေသာသားေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဘုရားအေလာင္းသိဒၶတၳမင္းသားႏွင့္ ဗိမၺိသာရ
မင္းသားတို႔သည္လည္း အေဆြခင္ပြန္းျဖစ္ၾက၏။ သိဒၶတၳမင္းသားသည္ ဗိမၺိသာရမင္းသားထက္
ငါးႏွစ္ပို၍ႀကီးေတာ္မူ၏။ ဗိမၺိသာရမင္းသားသည္သက္ေတာ္ ၁၅- ႏွစ္တြင္ မင္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။ မင္း
ျဖစ္ျပီး တစ္ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္အၾကာတြင္ ဘုရားရွင္ကိုဖူးေမွ်ာ္ရျပီး နာရဒကႆပ ဇာတ္ေတာ္ကို
နာယူ႐သျဖင့္ ေသာတာပန္တည္ေလ၏။ ဘုရားမပြင့္မီ တစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္၊ ဘုရားပြင့္ျပီး သံုးဆယ့္
ခုႏွစ္ ႏွစ္၊ စုစုေပါင္းမင္းစည္းစိမ္ ငါးဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္၊ သက္ေတာ္္ ၆၇ တြင္ သားေတာ္ အဇာတသတ္
လုပ္ႀကံ၍ အနိစၥေရာက္ရေလသည္။

အဇာတသတ္မင္း ရာဇဘိေသကခံ၍ ရွစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူ
သည္။ အဇာတသတ္မင္း သည္ မင္းစည္းစိမ္ သံုးဆယ့္ႏွစ္ ႏွစ္အၾကာတြင္ သားေတာ္ ဥဒယဘဒၵ
မွလုပ္ႀကံ၍ မင္းျပဳေလ၏။ အဇာတသတ္မင္းသည္ မဂ္ဖိုလ္ရထိုက္ေသာသူျဖစ္ပါလွ်က္ အေဆြခင္
ပြန္းယုတ္ျဖစ္ေသာ ေဒ၀ဒတ္ႏွင့္ ေပါင္းေဖၚမိ၍ မျပစ္မွားအပ္ေသာ ဖခင္ကိုျပစ္မွားမိေသာေၾကာင့္
ေလာဟကုမ ၻီငရဲ ၌ အႏွစ္ေျခာက္ေသာင္းခံယူရေလ၏။ ဖခင္ကိုသတ္ျပီးေနာက္မွ မိမိအမွားကိုသိ
ျမင္ကာ ျမတ္စြာဘုရားထံ၌အျပစ္ကိုကန္ေတာ့ေတာင္းပန္ျပီး ရိုေသသဒၶါၾကီးစြာ ပူေဇာ္ဆည္းကပ္
ျခင္းေၾကာင့္ ငရဲမွလြတ္ခ်ိန္တြင္ ၀ိဇိတ၀ိေသသ မည္ေသာ ပေစၥကဗုဒၶါ ျဖစ္လတၱံ႔ ဟု ဗ်ာဒိတ္ေပး
ေတာ္မူခဲ့၏။

ဥဒယဘဒၵမင္း စည္းစိမ္ တစ္ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္တြင္ ယင္း၏သားေတာ္ အနုရုဒၶါက လုပ္ႀကံ၍
နန္းတက္ျပန္ေလ၏။ တဖန္ အႏုရုဒၶါမင္း၏ သားေတာ္ မု႑မင္းသားက ခမည္းေတာ္ကို လုပ္ၾကံ
ကာ မင္းလုပ္ျပန္၏။ မု႑မင္း နန္းသက္ ရွစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ သားေတာ္နာဂဒါသ မင္းသားကဖခင္
ကိုသတ္၍ နန္းတက္ျပန္၏။ ထို နာဂဒါသမင္း စည္းစိမ္ ႏွစ္ဆယ့္ေလးႏွစ္ အေရာက္တြင္ " ဤအ
ဇာတသတ္မင္း၏အႏြယ္သည္ အဘသတ္မင္း၏ အႏြယ္တည္း " ဟူ၍ျပည္သူအေပါင္းတို႔စုေပါင္း
ကာ နာဂဒါသမင္းကို ထီးနန္းမွခ်၍ သုသုနာဂအမတ္ကို ထီးနန္းအပ္မင္းေျမႇာက္လိုက္ၾကေလ၏။
ထို႔ေၾကာင့္သာ အဇာတသတ္မွစခဲ့ေသာ အဖကိုသတ္၍ နန္းတက္ေသာမင္းဆက္သည္ ငါးဆက္
ကုန္လြန္ျပီးခ်ိန္တြင္မွ ျပည္သူတို႔၏လံု႔လျဖင့္ ခ်ဳပ္ျငိမ္းဇာတ္သိမ္းရေလေတာ့သည္

ဤအျဖစ္ကို သတၱဳခ်ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ထီးနန္းကို ငမ္းငမ္းတက္ရယူလိုေသာေလာဘ၊ထီး
နန္းကိုမေလွ်ာ္ကန္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ သိမ္းပိုက္လိုေသာ ေလာဘက တရားခံအစစ္ ျဖစ္ေပေတာ့
သည္။ ေလာဘေၾကာင့္ မႀကံစည္၊ မျပစ္မွားအပ္ေသာ ဖခင္ကိုပင္ ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကေလ
သည္။ ပို၍ဆိုး၀ါးသည့္အျဖစ္ကား ျမတ္စြာဘုရား သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိေနသည့္အခ်ိန္ကာလ၊ ျမတ္
စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္ျပဳျပီးစ ဗုဒၶသာသနာ ပူေႏြးလတ္ဆတ္လွ်က္ရွိေနဆဲ အခ်ိန္ကာလ၌ ယခုကဲ့သို႔
ေလာဘကိုအေျခခံသည့္ ရာဇ၀င္အမည္းစက္မ်ားကို ေရးဆြဲခ်ယ္သ သြားခဲ့ၾကျခင္းပင္။ အာဏာႏွင့္
စည္းစိမ္အတြက္ ရာဇ၀င္၌မွတ္တမ္းမ၀င္ခဲ့ေသာ လူတို႔၏အသက္မ်ားစြာ စေတးခံ၊အႏွစ္ျမွဳတ္ခံခဲ့ရ
သည့္အျဖစ္ေပါင္းကား မည္မွ်ပင္မ်ားေျမာင္စြာ ျဖစ္တည္ခဲ့ရေလမည္မသိ။

ေလာဘ၏ သားေကာင္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကရရွာေသာ အဇာတသတ္မင္းမွ အစျပဳခဲ့ၾကသည့္ အဖ
သတ္၍နန္းတက္ မင္းလုပ္ခဲ့ၾကသူအဆက္ဆက္သည္ အဇာတသတ္လိုပင္ အနည္းဆံုး ေလာဟ
ကုမ ၻီငရဲ၌ အႏွစ္ေျခာက္ေသာင္းက်ခံၾကရေပလိမ့္ဦးမည္။ အထက္ပါအာဏာႏွင့္စည္းစိမ္အတြက္
ေလာဘအစျပဳေသာ ကိေလသာမာရ္ ပူးသတ္ခံၾကရသည့္ သားေကာင္မ်ားအတြက္ သံေ၀ဂယူ
သင့္လွေသာ အနႏၲသူရိယ အမတ္ၾကီး၏ မ်က္ေျဖလကၤာ ( ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၅၃၆ - ခုတြင္ နန္း
တက္ေသာ နရပတိစည္သူ မင္းလက္ထက္ ) သည္အလြန္ပင္ေနာက္က်ခဲ့ရေလျပီတည္း။

လကၤာ၏ ပထမပိုဒ္ျဖစ္ေသာ " သူတည္းတစ္ေယာက္၊ ေကာင္းဖို႔ေရာက္မူ၊ သူတစ္ေယာက္
မွာ၊ ပ်က္လင့္ကာသာ၊ ဓမၼတာတည္း " ဟူသည့္ လူတစ္ဦးေကာင္းစားရန္ လူတစ္ဦးမွာ ပ်က္စီး
ေပးရသည့္ မတည္ျမဲျခင္းသေဘာကို လည္းေကာင္း၊

လကၤာ၏ ဒုတိယပိုဒ္ျဖစ္ေသာ " ေရႊအိမ္နန္းႏွင့္၊ ၾကငွန္းလည္းစံ၊ မတ္ေပါင္းရံလွ်က္၊ ေပ်ာ္
စံရိပ္ျငိမ္၊ စည္းစိမ္မကြာ၊ မင္းခ်မ္းသာကား၊ သမုဒၵရာ၊ ေရမ်က္ႏွာထက္၊ ခဏတက္သည့္၊ေရပြက္
ပမာ၊ ေစ္သက္လ်ာတည္း " ဟူသည့္ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာႏွင့္ အာဏာတို႔မည္သည္ သမုဒၵရာထဲမွ
ေရပြက္ကေလးတစ္ပြက္ ပမာ သံသရာတစ္ေလွ်ာက္လံုး ႏွင့္ႏွိဳင္းစာလွ်င္အလြန္မွ ေသးငယ္ တို
ေတာင္းလွပါသည္ ဆိုသည္ကိုလည္းေကာင္း၊

လကၤာ၏ တတိယပိုဒ္ျဖစ္ေသာ " ၾကင္နာသနား၊ ငါ႔အားမသတ္၊ ယခုလႊတ္လည္း၊ မလြတ္
ၾကမၼာ၊ လူတကာတို႔၊ ခႏၶာခိုင္က်ည္၊ အတည္မၿမဲ၊ ေဖါက္လြဲတတ္သည္၊ မခၽြတ္စသာ၊ သတၱ၀ါ
တည္း " ဟူသည့္ ယခုအခ်ိန္သင္မသတ္ပဲ လႊတ္ေပးခဲ့လွ်င္လည္း ကံၾကမၼာကလႊတ္ေပးမည္ မ
ဟုတ္သျဖင့္ မၾကာမတင္မီ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ေတာ့ မလြဲမေသြ မုခ်ေသရဦးမည္ ဆိုသည္ကိုလည္း
ေကာင္း၊

လကၤာ၏ စတုတၳအပိုဒ္ျဖစ္ေသာ" ရွိခိုးေကာ္ေရာ္၊ ပူေဇာ္အကၽြန္၊ ပန္ခဲ႔တံု၏၊ ခိုက္ႀကံဳ၀ိပါက္၊
သံသာစက္၌၊ ႀကိဳက္လတ္တြန္မူ၊ တံု႔မယူလို၊ ၾကည္ညိဳစိတ္သန္၊ သခင္မြန္ကို၊ ခ်န္ဘိစင္စစ္၊ အ
ျပစ္မဲ႔ေရး၊ ခြင္႔လွ်င္ေပး၏၊ ေသြးသည္အနိစၥာ၊ ငါ႔ခႏၶာတည္း။ " ဟူသည့္ သံသရာတြင္ လက္စား
ေခ်ခြင့္ရခဲ့လွ်င္ေတာင္ လက္တုံ႔မျပန္ပဲ ခြင့္လႊတ္ပါမည္အေၾကာင္း ေသြးႏွင့္ရင္း၍သစၥာျပဳခဲ့သည့္
စိတ္သေဘာထားၾကီးျမတ္ပံုကို နားလည္အတုယူႏိုင္မည္ ဆိုလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

အႏွီပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ အ၀ီစိငရဲတြင္ ကာလရွည္ၾကာစြာ က်ေရာက္ခံစားၾကရမည္မဟုတ္၊ ရာ
ဇ၀င္ပံုရိပ္၌လည္း အမည္းေဆးစက္တို႔ ကြက္ထင္က်န္ရစ္ေစခဲ့မည္ မဟုတ္ေပ။ မည္သို႔ဆိုေစကာ
မူ အတိတ္ရာဇ၀င္တို႔သည္ကား ျဖစ္တည္က်န္ရစ္ ခဲ့ၾကရေလျပီ။ ေရွ ႔အနာဂါတ္ႏွင့္ လက္ရွိပစၥဳပၸန္
တို႔တြင္သာ အထက္ရာဇ၀င္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကဲ့သို႔ အာဏာႏွင့္ စည္းစိမ္ကို တပ္မက္မွဳေၾကာင့္ အ၀ီစိ
ေက်ာ့ကြင္းတြင္း သက္ဆင္းရမည့္ ေလာဘ၏သားေကာင္မ်ား အျဖစ္မခံၾကဖို႔ပင္ မဟုတ္ပါလား ။
ရာဇ၀င္မ်ားကေပးေသာ သံေ၀ဂမ်ားကိုရယူျပီး သင္ခန္းစာမ်ားကို အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်ၾကရမည္
ပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သတည္း။

ေ န လ မ င္ း
( ၂ ၀ ၁ ၁ ၾသ ဂု တ္ ၂ ၆ )


Ref ; မွန္နန္းမဟာရာဇ၀င္ေတာ္ၾကီး ၊ ဒုတိယတြဲ။

No comments:

Post a Comment